PAI statement

Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten inzake duurzaamheid:

Gelieve er nota van te nemen dat de Bank op heden geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren. De gegevens die het mogelijk maken deze ongunstige effecten te identificeren en te prioritiseren zijn vandaag immers niet of onvoldoende beschikbaar of van onvoldoende kwaliteit.

Niettemin heeft CBPQ, vanuit haar streven naar een duurzame strategie in lijn met de ecologische, sociale en governancecriteria (“ESG”), beslist dat ze een verklaring over de ongunstige gevolgen van haar beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren zal uitbrengen van zodra de gegevens dit toelaten en de reglementaire eisen in dit verband, zowel qua vorm als toe te passen methode, gestabiliseerd zijn.

Deze beslissing is erop gericht een volledige transparantie te garanderen ten aanzien van onze cliënten betreffende de mogelijke ongunstige externe effecten van de door de Bank verrichte beleggingen.