Disclaimer

WETTELIJKE INFORMATIE

U bent momenteel verbonden met de website van CBP Quilvest S.A.

VOORSTELLING

Maatschappelijke zetel

48 rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

Postadres

Postbus 1106
L-1011 Luxembourg

Contactgegevens

Onthaal: +352 27 027 1
Fax: +352 27 027 275
E-mail: info@cbpquilvest.com
Website: www.cbpquilvest.com

Reglementaire informatie

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht

Inschrijvingsnummer in het Handels- en Vennootschappenregister van Luxemburg: B 117.963

CBP Quilvest S.A. staat onder het toezicht van de Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

Toezichthouder

Commission de surveillance du secteur financier
110, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
E-mail : banques@cssf.lu
Internet : www.cssf.lu

DOEL VAN DEZE WEBSITE

Deze website is bedoeld om CBP Quilvest en zijn activiteiten voor te stellen. Hij mag niet worden beschouwd als een onderneming, noch als de effectieve prestatie van diensten buiten het Groothertogdom Luxemburg.

Iedere persoon die een ingezetene is van een staat waar hij of zij niet het recht heeft, om welke reden ook (bijvoorbeeld wegens zijn of haar nationaliteit of verblijfplaats), om de websites van buitenlandse banken te raadplegen, moet zich ervan onthouden om deze website te raadplegen. CBP Quilvest wijst elke verantwoordelijkheid af ten opzichte van deze personen en nodigt iedere gebruiker uit om, alvorens gebruik te maken van deze website, te verifiëren of geen enkele wet of regel hem of haar dat belet of de terbeschikkingstelling van deze website door CBP Quilvest beperkt.

NOMINATIEVE GEGEVENS

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke bekommernis.

Als bank verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens betreffende één of meer natuurlijke personen, ook bij de bezoekers van onze website (bijvoorbeeld wanneer de toegang tot bepaalde pagina’s van een website afhankelijk wordt gesteld van de voorafgaande kennisgeving van bepaalde gegevens door de gebruiker).

De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt, bewaard, opgeslagen en kunnen worden doorgegeven, verbeterd en/of verwijderd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons aan de regelgeving inzake gegevensbescherming waaraan wij onderworpen zijn, aan onze verbintenissen, alsook aan de regels die gelden voor alle entiteiten van de groep Quilvest Wealth Management.

Wij willen u de grootst mogelijke transparantie over onze werkwijzen bieden. Daarom stellen wij u een informatienota ter beschikking, “Verwerking van persoonsgegevens”, waarvan de inhoud na verloop van tijd aangepast kan worden. Met deze nota willen wij alle betrokkenen informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, met wie wij die gegevens delen, hoe lang wij ze bewaren en welke rechten de betrokkenen hebben ten aanzien van die gegevens (en hoe ze die rechten kunnen uitoefenen).

Er kunnen u bijkomende gegevens worden meegedeeld wanneer u intekent voor een bepaald product of dienst en/of in toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden.

Tot slot herinneren wij de gebruikers eraan dat het e-mailadres info@cbpquilvest.com enkel bestemd is voor algemene uitwisselingen van informatie zonder bindend karakter tussen CBP Quilvest en een gebruiker die nog geen klant of prospect is van CBP Quilvest. Voor het overmaken van orders, instructies, documenten, bevestigingen of enige andere verzoeken, akten of stukken, wordt de klant verzocht zich te wenden tot zijn gewoonlijke contactpersoon bij CBP Quilvest, in voorkomend geval op het e-mailadres dat hem vooraf werd meegedeeld naar aanleiding van de start van de klantenrelatie.

COOKIES

Aan uw verwachtingen voldoen en zorgen voor een vlotte navigatie, dat zijn voor ons twee prioriteiten.

Om u de grootst mogelijke transparantie over onze werkwijzen te bieden, beschrijven wij hieronder ons beleid inzake plaatsing van cookies vanaf deze website op het toestel waarmee u verbinding maakt.

Cookies zijn navigatiegegevens die tijdelijk worden opgeslagen in het geheugen of geregistreerd op de computerapparatuur van de bezoekers aan onze website. Sommige cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website, terwijl andere bestemd zijn om het surfen van de bezoekers te vergemakkelijken. Meer bepaald gebruiken wij cookies zowel om uw surfervaring vlotter en aangenamer te laten verlopen als om de inhoud van de website aan uw behoeften en voorkeuren aan te passen:

  • statistische cookies, waarmee verschillende parameters kunnen worden gemeten zoals frequentie en duur van de bezoeken of nog het aantal en type geraadpleegde pagina’s, om rekening te houden met de voorkeuren van de bezoekers en hen gepersonaliseerde informatie te bieden; en
  • technische cookies die ervoor zorgen dat bepaalde informatie wordt opgeslagen, met name om de ervaring van de bezoekers te verbeteren, hun navigatievoorkeuren te onthouden (zoals taalkeuze of land van verblijf).

De bewaartermijn van de cookies is doorgaans een jaar vanaf hun aanmaakdatum.

De bezoekers kunnen op ieder ogenblik kiezen om het plaatsen van cookies op hun computerapparatuur te aanvaarden of te weigeren via de parameterinstellingen van hun webbrowser. Afhankelijk van het type browser, beschikken de bezoekers over volgende opties: alle cookies of die van bepaalde herkomst aanvaarden of weigeren of instellen dat er een bericht verschijnt dat toestemming vraagt telkens wanneer een cookie wordt achtergelaten:

Mozilla Firefox:
Kies het menu ‘Extra’ en vervolgens ‘Opties’.
Klik op het icoontje ‘privéleven’.
Zoek het menu ‘cookie’ en selecteer de gewenste opties.

Voor Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger:
Kies het menu ‘Extra’ (of ‘Tools’) en vervolgens ‘Internetopties’ (of ‘Internet Options’).
Klik op het tabblad ‘Vertrouwelijkheid’ (of ‘Confidentiality’).
Selecteer het gewenste niveau met de cursor.

Voor Netscape 97.X:
Kies het menu ‘Editie’ > ‘Voorkeuren’.
Vertrouwelijkheid en Beveiliging.
Cookies.

Voor Netscape Communicator 4.X:
Kies het menu ‘Wijzigen’ > ‘Voorkeuren’.
Klik op de optie ‘Geavanceerd’.
Rubriek ‘Cookies’.

Voor Opera 6.0 en latere versies:
Kies het menu ‘Bestand’ > ‘Voorkeuren’.
Privéleven.

Voor meer uitleg kunt u ook steeds de hulpsectie van uw browser raadplegen, bijvoorbeeld door volgende vraag in te voeren: “Hoe cookies uitschakelen in mijn browser?”

De bezoekers kunnen reeds opgeslagen cookies op ieder ogenblik wissen. Weigering van cookies die nodig zijn voor de werking van de website, zal iedere verbinding met de site verhinderen, terwijl – gehele of gedeeltelijke – weigering van statistische en/of technische cookies de beschikbaarheid van de inhoud en functies van de website aanzienlijk zal beperken.

Door verder te navigeren op de website van CBP Quilvest zonder de instellingen van hun webbrowser aan te passen, staan de bezoekers CBP Quilvest toe om alle cookies te plaatsen.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is een informatieve website die zich richt tot zowel de cliënten van CBP Quilvest als tot niet-cliënten. De diensten die worden voorgesteld op de website, zijn echter strikt voorbehouden voor de cliënten die een rekening hebben bij CBP Quilvest.

INFORMATIE DIE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD VAN DE GEBRUIKER

De informatie op deze website, ongeacht of ze algemeen van aard is (zoals marktinformatie) dan wel specifiek (zoals beleggingsproducten), wordt louter indicatief verstrekt. Deze informatie wordt gepubliceerd zonder enige verbintenis met betrekking tot de volledigheid, precisie of actualiteit ervan. Ze vormt in geen geval een aanbod of een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Ze heeft geen enkele waarde als juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, en geldt alleen voor het ogenblik waarop ze werd gegeven. Deze informatie treedt niet in de plaats van de kennis en de competenties van de gebruiker; ze moet dus worden gebruikt met het advies van een gekwalificeerde professional. De informatie kan afkomstig zijn van externe dienstverleners. Tenzij er sprake is van misleiding of een ernstige fout, kan CBP Quilvest niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de gebruiker voor deze informatie en de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen ervan.

De verspreiding van deze informatie, in het bijzonder de informatie over de beleggingsfondsen, is in sommige landen bij wet beperkt of gereglementeerd. In die landen is de verspreiding van deze informatie net als de inschrijving op de voornoemde beleggingsfondsen verboden of is de voorafgaandelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist. CBP Quilvest vestigt de aandacht van de gebruiker van deze website op het feit dat deze informatie niet bestemd is voor natuurlijke personen of rechtspersonen die door hun nationaliteit onderworpen zijn aan een buitenlandse wetgeving die de verspreiding ervan verbiedt of beperkt.

De personen in kwestie, met name maar niet alleen Amerikanen, Canadezen en Britten, wordt verzocht om zich te informeren over de beperkingen die op hen van toepassing zijn.

CBP Quilvest behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen of om de website ontoegankelijk te maken.

INFORMATIE BETREFFENDE DE RISICO’S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

Orders plaatsen vereist een perfecte kennis van de regelgeving en de werking van de financiële markten. De website richt zich tot ervaren cliënten die zich bewust zijn van de snelle schommelingen die zich kunnen voordoen op bepaalde markten, net als van hun speculatieve karakter of hun gebrekkige liquiditeit.

Indien ze van mening zijn dat ze de financiële instrumenten waarin ze willen beleggen, niet goed kennen en dat het hen aan informatie ontbreekt voor een transactie die ze willen afsluiten, moeten ze vooraf contact opnemen met CBP Quilvest om te bepalen of de beoogde belegging verenigbaar is met hun beleggersprofiel en hun beleggingsdoelstellingen.

CBP Quilvest neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich, noch met betrekking tot de geschiktheid van een order, noch met betrekking tot het feit of de transactie overeenstemt met het profiel van de cliënt.

AUTEURSRECHTEN

De volledige of gedeeltelijke reproductie of voorstelling van pagina’s, gegevens en andere elementen van deze website, op gelijk welke manier of drager, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CBP Quilvest, geldt als plagiaat.

PHISHING

CBP Quilvest kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een van zijn cliënten het slachtoffer is van phishing, waardoor hij zich vertrouwelijke informatie laat ontfutselen.

De cliënt moet uiterst voorzichtig zijn met eventuele e-mails die hij zou kunnen ontvangen van derden die zich voordoen als vertegenwoordigers van CBP Quilvest, en die onder meer hyperlinks bevatten of waarin hij wordt verzocht om zijn toegangscodes mee te delen. In geen geval kan CBP Quilvest aansprakelijk worden gesteld voor schade die daaruit zou kunnen voortvloeien voor een cliënt.

VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker aanvaardt dat elk bezoek aan de website of elk gebruik ervan op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. CBP Quilvest staat niet in voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan ontstaan door het gebruik van deze website. Met name door de onderbreking, stopzetting of slechte werking van deze website die onder meer zouden kunnen voortvloeien uit de stopzetting wegens onderhoud of herstelling van het informaticasysteem van CBP Quilvest, technische onderbrekingen of de overbelasting van het netwerk, onderbrekingen van de telefoonlijnen, vergissingen, onachtzaamheden of fouten van leveranciers, internetdiensten of een derde, en een virus afkomstig van het internet.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze website is onderworpen aan het Luxemburgse recht.

Alle geschillen die deze website zou kunnen uitlokken, zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Elk bezoek aan deze website wordt geacht rechtstreeks op de hoofdzetel van CBP Quilvest plaats te vinden, op de datum die en het tijdstip dat is vermeld op zijn server. Het logboek van de verbindingen van CBP Quilvest geldt als bewijs daarvoor.