Beleid inzake duurzaamheidsrisico's

Onder duurzaamheidsrisico wordt verstaan iedere gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied (“ESG”) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Het duurzaamheidsrisico kan een risico op zich vormen maar kan ook een impact hebben op andere soorten risico’s zoals markt-, liquiditeits-, krediet- of operationele risico’s.

Inzicht in de ESG-factoren zoals de fysieke gevolgen van de klimaatverandering, de transitie van de bedrijfsmodellen naar een duurzamere economie of de evolutie van governance en sociale normen helpt niet alleen om de risico’s te identificeren maar ook om nieuwe beleggingsopportuniteiten te vinden.

Daarom wordt bij de beleggingsbeslissingen en -adviezen van CBPQ rekening gehouden met het duurzaamheidsrisico.

De integratie van de duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen heeft tot doel zo snel mogelijk vast te stellen wanneer dergelijke risico’s zich voordoen en passende maatregelen te nemen om de impact ervan op de beleggingen en de portefeuille in het algemeen te beperken.